پلمپ دفاتر اشخاص حقیقی

پلمپ دفاتر اشخاص حقیقی

گام اول :اطالعات متقاضی پلمب دفتر
دراین گام اطالعات مربوط به شخص متقاضی وارد میشود .
نوع شخص متقاضی انتخاب می شود و براساس نوع شخص متقاضی ، اطالعات مربوط فرم نیز تغییرمیکند وکاربران باید
اطالعات مربوط به آن شخص را وارد نمایند .
شروع روز مالی وغیره به ترتیب وارد شود.

شرکت حسابداری 

سپس دیگر اطالعات همچون شروع سال مالی ، شروع ماه مالی
میشود .

نکته 1 : اطالعات مربوط به شخص حقیقی با تابعیت ایرانی باید مطابق با کارت ملی آنان باشد .
نکته 2 : درقسمت آدرس محل دریافت دفاتر پلمب شده کدپستی متقاضی میبایست دقیق و معتبر وارد شود ،
چرا که پس از ثبت اطالعات ، دفتر پس از پلمب به این آدرس ارسال خواهدشد .
در آخرنیز حوزه ثبتی بنگاه تجارتی ورود اطالعات میگردد.
پس از ثبت کلیه اطالعات این گام با استفاده ازکلید  گام بعدی میتوان به گام بعد واردشد .

گام دوم : اطالعات تکمیل کننده اظهارنامه پلمب

دراین گام ابتدا می بایست سمت تکمیل کننده اظهارنامه رامشخص کرد .
پس از ثبت کلیه اطالعات این گام با استفاده ازکلید  گام بعدی میتوان به گام بعد واردشد.

گام سوم: دفترموردتقاضا

دراین گام نوع دفتر مورد تقاضا مشخص دفترکل و دفتر روزنامه  و همچنین تعداد برگهای دفتر و
تعدادجلد دفتر مذکور  دراین گام توسط متقاضی معین می شود .
پس از ورود اطالعات دفتر مورد تقاضا ، میبایست بر روی کلید ذخیره دفترموردتقاضا جهت ذخیره اطالعات کلیک شود .
چنانچه اطالعات مورد نظر نیاز به حذف داشته باشد میتوان با استفاده از حذف دفتر موردتقاضا اطالعات مربوطه را
حذف نمود.
چنانچه کاربرنیاز به دفاترخاص داشته باشد، )دفاترخاص دفاتری میباشندکه با توجه به الزامات شرکتها وموسسات،توسط
شخص متقاضی تهیه و چاپ میگردد و متقاضی میبایست پس از اتمام مراحل درخواست و تاییدنهایی ، به ادارات
پست مرکزاستان یا شهرستان و در تهران به منطقه 13 پستی واقع در تهران خیابان کارگر جنوبی- چهارراه
لشکرمراجعه و نسبت به تحویل دفاترخود اقدام نمایند.
میتواند قسمت دفاترخاص  را کلیک نماید .
پس از ثبت کلیه اطالعات این گام با استفاده ازکلید گام بعدی میتوان به گام بعد واردشد .

گام چهارم :تاییدصحت اطالعات

مدارک موردنیاز
این گام دارای دو بخش میباشد . اظهارنامه پلمب دفترتجاری
متقاضی میبایست دراین گام صحت اطالعات خود را تایید نماید . این کار با کلیک کردن درقسمت تایید اظهارنامه پلمب
دفتر تجاری و مدارک موردنیاز انجام خواهد شد .
درگام مدارک موردنیاز ، کلیه مدارک موردنیازی که متقاضی میبایست آنرا حاضرنماید مشخص میشود .
مدارک مورد نیاز برای شخصیت حقوقی :
1 -اصل اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی که از سامانه دریافت نموده اید میبایست به امضاء احدی از مدیران
تکمیل کننده ی سامانه رسیده باشد .
2 -تصویر آخرین روزنامه رسمی شخصیت حقوقی حسب مورد )در خصوص تغییرات مدیران ، دارندگان امضاء ،
نام ، نوع شخصیت حقوقی و مرکزاصلی
3 -تصویر کارت ملی4 -اصل یا تصویر مصدق وکالتنامه حسب مورد و یا معرفی نامه )در خصوص اشخاص حقوقی دولتی(

مدارک مورد نیاز برای شخصیت حقیقی :

1 -اصل اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی که از سامانه دریافت نموده اید میبایست به امضاء متقاضی رسیده باشد .
2 -تصویر کارت ملی و شناسنامه
چنانچه صحت تمامی اطالعات ازطرف متقاضی مورد تایید واقع شد، بر روی کلید پذیرش نهایی کلیک می نمایند
و نسبت به اخذ پرینت رسید پذیرش اینترنتی و پرینت اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی از سامانه
اقدام می نمایند . و سپس کلیه اطالعات درخواست به سازمان ارسال خواهد شد .

نکته :

1 -بعد از نهایی کردن پذیرش اخذ پرینت رسید پذیرش اینترنتی و پرینت اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی
الزامی می باشد.
2 -بعد از ارسال و پست مدارک ، درج بارکدپستی و تاریخ تحویل مدارک به پست در سامانه الزامی است . این
اقدام را از دفاتر منتخب پستی درخواست نمائید .
3 -پرداخت هزینه های پلمب دفاتر تجارتی در سامانه به صورت اینترنتی بعد از تائید کارشناس در اداره ثبت
شرکتها و دریافت پیامک توسط متقاضی و با ورود به پیگیری در خواست در سامانه امکانپذیر می گردد.
الزم به ذکر است زمان واریز وجوه به حساب های اعالم شده در از تاریخ دریافت پیامک 72 ساعت می باشد.
4 -دفاتر پلمب شده بعداز پرداخت هزینه ها در سامانه از طریق پست پیشتاز جهت متقاضی ارسال می گردد،

دسته‌ها

درباره نویسنده:

Call Now Button