حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی :

حسابداری صنعتی بخشی از حسابداری است . که با هزینه یابی  محصولات سر کار دارد ، هزینه یابی محصولات اطلاعات موردنیاز را برای جمع آوری صورتهای مالی در مورد قیمت تمام شده موجودی ها و قیمت تمام شده کالای مورد فروش رفته فراهم می آورد . حسابداری صنعتی در بعضی موارد  حسابداری مدیریتی نامیده می شود و باید به عنوان بازوی مدیریت در برقراری ارتباط با برنامه ریزی و کنترل فعالیت ها تلقیمی گردد .

گردآوری هزینه‌های سربار واقعی جهت کنترل:

سربار کارخانه از اقلام متعددی تشکیل شده است که توان آن‌ها را به طریق مختلف طبقه‌بندی کرد. سیستم حسابداری و طبقه‌بندی خاص حساب‌ها در یکواحد تجاری به ویژگی‌های خاص تولیدی آن واحد بستگی دارد. اما بدون توجه به این تفاوت‌های احتمالی، هزینه‌ها معمولا به طور خلاصه در حساب کنترل سربار کارخانه در دفتر کل ثبت و جزئیات حساب دفتر کل معمولا در دفاتر معین سربار منعکس می‌گردد. دفتر معین می‌تواند فرم‌ها و اشکال مختلف داشته باشند. در دفتر معین اقلام مختلف هزینه را با توجه به عنوان مشخص انتخابی ان با در نظر گرفتن نوع اقلام هزینه، طبقه بندی و هم‌چنین جزئیات هزینه‌های قابل احتساب به هر یک از دوایر تولیدی و خدماتی نشان داده می‌شود. بدین ترتیب کنترل دقیق ‌تر هزینه‌های سربار امکان‌پذیر می‌گردد.

هدف اصلی از گردآوری هزینه‌های سربار کارخانه، جمع‌آوری اطلاعات برای مقاصد کنترل باشد. اعمال کنترل به نوبه خود مستلزم:

۱- گزارش اطلاعات مربوط به هزینه‌ها به سرپرستان دو دایره

۲- مقایسه هزینه‌های انجام شده با بودجه‌های مربوط به همان سطح فعالیت می‌باشد.

جمع‌آوری اقلام سربار بر اساس فهرست‌هایی صورت می‌گیرد که در آن چگونگی انعکاس اقلام هزینه در حساب‌ها مشخص شده است. اقلام سربار نهایتا به داویر تولیدی خاصی مربوط می‌شوند. در پایان هر ماه یا سال سربار واقعی تخصیص یافته‌تر به هر دایره و سربار جذب شده به آن دایره مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد مقایسه بینن ارقام واقعی و بودجه شده مکن است به محاسبه انحراف هزینه و انحراف ظرفیت بلااستفاده منجرشود.

میانگین :

در هزینه یابی میانگین ، قیمت تمام شده موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره به عوامل تشکیل دهنده هزینه های تولید تفکیک و با هزینه های انجام یافته طی دوره جمع می شود ، تا کل هزینه های مواد ، دستمزد ، سربار به دست آید. از تقسیم جمع هزینه هر یک از عوامل هزینه ها تولید بر معادل آحاد تکمیل شده به روش میانگین موزون قیمت تمام شده یک واحد به دست می آید . در این روش قیمت تمام شده واحدهای تکمیل شده از حاصل ضرب قیمت تمام شده یک واحد در واحدهای تکمیل شده به دست می آید.

کار در جریان پایان دوره  +  تکمیلی طی دوره  +  تکمیلی اول دوره =  فرمول(۱)

*                                    *                             *

درصد تکمیل                         ۱۰۰%                         ۱۰۰%

کار در جریان پایان  +   واحدهای تکمیل شده  =  فرمول(۲)

*                                  *

درصد تکمیل                       ۱۰۰%

روش فایفو و میانگین با هم فرقی نمی کنند فقط در روش فایفو کار در جریان اول نقش دارد. بدین منظور هزینه کار در جریان ساخت اول دوره را به روش FIFO لازم نیست به تفکیک عوامل موجود در آن ، در جدول هزینه ها نوشته شود . در روش FIFO  فقط کافی است هزینه های اضافه شده طی دوره بر معادل آحاد تولید به روش  FIFO  تقسیم گردد.

تکمیلی در طی دوره + کار در جریان پایان دوره + تکمیلی اول دوره =  فرمول(۱)

*                              *                               *

۱۰۰%                     درصد تکمیل                  درصد تکمیل

کار در جریان اول دوره + کار در جریان ساخت پایان + واحدهای تکمیل شده = فرمول(۲)

*                                     *                                *

درصد تکمیل دوره قبل                  درصد تکمیل                     ۱۰۰%

 

حساب کنترل سربار کارخانه در حسابداری:

هنگامی که تعداد حساب‌ها بسیار محدود است. می‌توان آن‌ها را در یک حساب دفتر کل نگهداری کرد. در مواردی که تعداد حساب‌های سربار متنوع باشد کنترل سیستم مشکل خواهد بود. از آن‌جایی معمولا تعداد سرفصل حساب‌های هزینه زیاد است ما عموما یک حساب کنترل هزینه سربار در دفتر کل نگهداری می‌شود. و جزئیات حساب‌های هزینه در دفاتر معین ثبت می‌شود. رابطه بین حساب کنترل سربار کارخانه و حساب‌های معین مربوطه مشابه رابطه حساب کنترل حساب‌های دریافتی با حساب‌های معین آن است. پس از انتقال کلیه اقلام ثبت شده در دفاتر روزنامه به حساب کنترل سربار در دفتر کل کارهانه طرف بدهکار این حساب معرف کل سربار واقعی و طرف بستانکار این حساب بیانگر سربار جذب شده طی روز می‌باشد.فرض می‌شود سرباز واقعی کارخانه برابر با ۲۹۲۰۰۰ ریال (جمع میعن سربار کارخانه) باشد که رقم مزبور در بدهکار حساب کنترل سربار کارخانه نشان داده شده است سربار جذب شده کارخانه بر اساس ۱۹۰۰۰۰ ساعت کار تقسیم واقعی که طی دوره انجام گرفته (بر اساس ظرفیت مورد استفاده) و بر اساس نرخ جذب سربار ۵/۱ ریال برای هر ساعت کار مستقیم بالغ بر ۲۸۵۰۰۰ ریال خواهد بود.

ظرفیت واقعی مورد انتظار:

ظرفیت واقعی مورد انتظار معرف حجم تولید مورد نیاز برای تأمین تقاضای مشتریان ارسال بعد است. در رویکرد برنامه‌ریزی وکنترل کوتاه مدت با مفهوم ظرفیت واقعی دوره انتظار هماهنگی دارد. نرخ جذب هزینه‌های سربار ساخت با استفاده از بازده واقعی مورد انتظار برای دوره آتی محاسبه می‌شود. این مفهوم کوتاه‌کدت تلاش نمی‌شود که تغییرات چرخه‌ای در تقاضاهای مشتریان هموار گردد. و اگر هزینه‌های محصول در سیاست‌های قیمت‌گذاری شدیدا اثر بگذار یا اگر در قراردادها به نحوی گسترده از روش بهای تمام شده به اضافه چند درصد استفاده نشود به کارگیری سطح ظرفیت واقعی مورد انتظار در تجارت‌های فصلی یا چرخه‌ای با خطر همراه است هنگام استفاده از سطح فعالیت واقعی مورد انتظار به عنوان مبنای جذب هزینه‌های سربار ساخت، هزینه سربار ثابت، هر واحد محصول در دوره‌های اوج تولید، کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی قیمت فروش محصولات تولیدی در قراردادهای مبتنی بر بهای تمام شده به اضافه چند درصد از مقایسه محصولاتی که در دوران کسادی بازار ساخته می‌شود. پایین‌تر خواهد بود.به عبارت دیگر به کارگیری این سطح از فعالیت معمولا به استفاده از نرخ‌های مختلف از پیش تعیین شده جذب هزینه‌های سربار برای دوره‌های گوناگون بر اساس افزایش یا کاهش در برآورد هزینه‌های سربار و ارقام تولید منجر می‌شود.

فهرست مطالب تحقیق حسابداری صنعتی رشته حسابداری:

 • مقدمه
 • کاربردهای حسابداری صنعتی
 • سربا رکارخانه
 • حسابداری مدیریت
 • منابع اولیه اطلاعات حسابداری
 • هزینه‌های دوره
 • بهای اولیه بهای تبدیل
 • نحوه‌ی رفتار با هزینه‌ها
 • هزینه‌های متغیر و ثابت
 • سازماندهی
 • مثال جامع
 • هزینه‌های نیمه متغییر
 • مفهوم هزینه
 • طبقه‌بندی هزینه‌ها
 • طبقه‌بندی طبیعی هزینه‌ها
 • هزینه‌های توزیع و فروش شامل
 • ویژگی‌های هزینه‌های متغییر
 • دفاتر کارخانه (دفاتر صنعتی) و دفاتر اداره‌ی مرکزی (دفاتر مالی)
 • حسابداری مواد و بهای تمام شده‌ی آن
 • اهداف حسابداری مواد
 • سیستم ثبت ادواری
 • سیستم ثبت دائمی
 • روش شناسایی ویژه
 • روش اولین صادره از اولین وارده FIFO
 • روش اولین صادره از آخرین وارده LIFO
 • روش میانگین موزون متحرک
 • روش میانگین بهای تمام شده
 • روش میانگین ساده
 • سیستم‌های هزینه‌یابی
 • چگونگی محاسبه سربار در سیستم هزینه‌یابی نرمال
 • برآورد در سطح تولید
 • ظرفیت نظری یا ایده‌آل
 • ظرفیت واقعی مورد انتظار
 • ظرفیت عادی
 • مبنای جذب سربار کارخانه
 • بهای تمام شده مواد مستقیم و مثال
 • بهای تمام شده دستمزد مستقیم
 • سربار واقعی کارخانه
 • گردآوری هزینه‌های سربار واقعی جهت کنترل
 • حساب کنترل سربار کارخانه
 • نحوه جذب سربار کارخانه
 • نحوه حسابداری مبلغ ضاافه یا کسر جذب هزینه‌های سربار ساخت
 • هزینه های سفارش کار
 • سیستم هزینه یابی مرحله ای
 • قیمت تمام شده کالای فروش رفته
دسته‌ها

درباره نویسنده:

یک دیدگاه
یک پینگ

پاسخی بگذارید

Call Now Button