حق بیمه چیست و چگونه محاسبه می شود

حق بیمه :

حق بیمه وجهی است که کارفرما بابت بیمه اجتماعی کارگران از حقوق کارگر کسر و سهم خود را نیز له آن می افزاید و به شعب سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند.میزان حق بیمه 30 درصد دستمزد دریافتی کارگر است که بابت خدماتی از قبیل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی 12 درصد ، فوت قبل از بازنشستگی 2 درصد ، درمان 9 درصد ، بیمه بیکاری 3 درصد است و سهم بیمه شده 7 درصداست .(که از 30 درصد 23 درصد سهم کارفرما و 7 درصد سهم کارمند است)

وجوه مشمول کسر حق بیمه: تمام وجوه و مزایای نقدی و یا غیر نقدی مستمر که تحت هر عنوان به صورت مزد ، حقوق ، کارمزد و یا کارآموزی در مقابل کار به بیمه شده پرداخت می شود ، مشمول کسر حق بیمه می شود.

بنابراین پرداختی های زیر مشمول کسر حق بیمه است :

1-مزد

2-حقوق

3-دستمزد

4-مزایای مستمر شغلی

5-اضافه کار

6-حق الزحمه

7-نوبت کاری

8-فوق العاده مشاغل سخت و زیان آور

9-حق حضور در جلسات

10-کار شب و فوق العاده کشیک

11-مزد ایام تعطیل و مرخصی

12-کمک هزینه مسکن

13-پاداش مستمر

14-دریافتی کارآموزان (در مواردی که افراد جهت یادگیری مشاغل در کارگاهها وجهی دریافت می کنند)

15-دریافتی افرادی که به طور کارمزد به کار اشتغال دارند.

16-ایاب و ذهاب کارکنان که به صورت ماهیانه برای رفت و آمد به محل کار و منزل پرداخت می شود

بنابراین مزایای زیر مشمول کسر حق بیمه نمی شوند:

1-بازخرید ایام مرخصی

2-هزینه عائله مندی

3-هزینه سفر و فوق العاده ماموریت

4-عیدی

5-مابعدالتفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری

6-حق شیر

7-پاداش نهضت سواد کارآموزی

8-حق التضمین(کسر صندوق)

9-خسارت اخراج و مزایای پایان کار

10-پاداش افزایش تولید (در صورتی که بیش از حقوق دو ماه در سال پرداخت نشود)

دسته‌ها

درباره نویسنده:

یک دیدگاه
یک پینگ

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Button