روش های رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی

روش های رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی

رسیدگی ازطریق دفاتر:

 
– اگراشخاص حقوقی درموعدمقرراقدام به ارایه اظهارنامه .ترازنامه .صورت سودوزیان .ارایه دفاترقانونی روزنامه وکل اسنادومدارک اعلام نمایندورسیدگی ازطریق دفاترصورت میگیرد.
 

– رسیدگی ازطریق علی الراس :

اگراشخاص حقوقی ازارایه اظهارنامه مالیاتی درموعدمقررخودداری نموده وهم چنین تکالیف خودرااقدام ننمایند.رسیدگی مالیات انهارا ازطریق علی الراس انجام میپذیرد.
 
_ رد دفاترازسوی هیات بند٣ماده ٩٧به علت عدم رعایت ایین نامه تحریر دفاتر
 
درصورت عدم رعایت ایین نامه تحریر دفاترپرونده مالیاتی شرکت موردرسیدگی به هیات بند٣ماده ٩٧قانون مالیات مستقیم ارجاع داده میشود.
نمونه هایی ازعدم رعایت ایین نامه درذیل اشاره میگردد.
 
۱-تاخیردرپلمپ
۲- تاخیرثبت وقایع مالی
۳-فاکتورهای فروش که شماره سریال چاپی نداشته باشند.
۴-اسناددرامدی موردقبول سازمان امورمالیاتی نباشد.
 
– دفاتربرای تشخیص درامدمشمول مالیات قابل رسیدگی نباشند.
مثلا شرکت تولیدی محاسبه بهای تمام شده راارایه ننماید.
شرکت بازرگانی صورت گردش کالا ندهد .
 
_ درصورت ارجاع پرونده به هیات بند٣دوماه به مهلت رسیدگی اضافه میشود.
 
دسته‌ها

درباره نویسنده:

یک دیدگاه
یک پینگ

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Button