کنترل های داخلی در ایران تحت تاثیر چه الزاماتی هستند؟

کنترل های داخلی در ایران تحت تاثیر چه الزاماتی هستند؟

کنترلهای داخلی در بطن حاکمیت شرکتی ، مدیریت ریسک سازمان ها در راستای کاهش ریسک ها و تحقق اهداف سازمان شامل اهداف عملیاتی، رعایتی و گزارشگری وجود دارد. چارچوب کنترلهای داخلی یکپارچه در ابتدا یک چارچوب حاکمیتی و مدیریتی است که مدیریت سازمان می بایستی جهت اطمینان از تحقق اهداف خود به کار گیرد، به عبارتی هیئت مدیره، مدیران ارشد اجرایی و تمامی کارکنان آن را به کارمی گیرند تا بتوانند از تحقق اهداف و کاهش ریسک اطمینان حاصل نمایند.


در مرحله بعدی حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل و سایر ناظران قانونی به منظور اطمینان از اثربخشی سیستم کنترل داخلی با مقاصد گوناگون، نسبت به ارزیابی اثربخشی سیستم مذکور اقدام می نمایند.
در ایران نسخه چارچوب کنترلهای داخلی 1992 COSO توسط سازمان حسابرسی در سال 1377 ترجمه و منتشر گردید. سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1392 مطابق دستورالعمل کنترل داخلی و از سوی دیگر در سال 1397 براساس دستورالعمل راهبری شرکتی مدیران شرکتهای بورسی و فرابورسی را نسبت به ارزیابی و گزارشگری اثر بخشی کنترلهای داخلی و حسابرسان مستقل معتمد سازمان بورس را نسبت به اظهار نظر در خصوص گزارش ارائه شده ملزم نمود.

دسته‌ها

درباره نویسنده:

یک دیدگاه
یک پینگ

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Button